Център за социална рехабилитация и интеграция "Чайка"

Заедно по пътя към един по-смислен и пълноценен живот в общността!

          Център за социална рехабилитация и рехабилитация ”Чайка” e социална, почасова услуга в общността, делегирана от държавата дейност с капацитет 30 лица с умствени увреждания. Предлаганите почасови услуги включват обучение без откъсване от обичайната семейна среда.

           Дейностите за осъществяване на социалната услуга са съгласно Програмата за развитие на СУ, утвърдена от община Варна на основата на програмния подход, който позволява  планиране с акцент към личността. За включване в Програмите и в различните дейности потребителите имат право на избор за формите на обучение, според потребностите и възможностите си

Дейностите на  Центъра за социална рехабилитация са насочени към:

 – придобиване на самостоятелност и  относителна независимост на клиентите в житейска среда ;
– изграждане на социално приемливо поведение на различни обществени места и у дома ;
– социално включване в живота на общността;
– подобряване на комуникативните им умения;
– развиване на мобилността им;
– подобряване на психомоторното им и емоционално развитие;
-придобиване на нови познания, полезни им за справяне в обичайните житейски ситуации;
– урепване на здравословното им състояние, възпитание и
двигателна култура за водене на здравословен начин на живот;
– приобщаване на родителите и близките в обучителния процес и
живота на центъра.

Пакета от социалните услуги включва:

 • Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на потребителите
 • Участие на потребителите в Програма ”Социални умения”- за придобиване на самостоятелност и относителна независимост на клиентите в житейска среда; изграждане на социално – приемливо поведение на различни обществени места и у дома; придобиване на нови познания, полезни им за справяне в обичайните житейски ситуации.
 • Мобилна социална работа за по – трудно подвижните потребители
 • По Програма ”Духовна култура и национални ценности” се предоставя възможност за организиране на посещения на археологически и туристически обекти, разходки, излети, екскурзии, лагери. Потребителите получават познания за историята и народните обичаи на Варненския регион.
 • Програма ”Психологическа подкрепа и консултиране” включва групова работа и индивидуално консултиране, кризисна интервенция. На потребителите се предлага включване и в други алтернативни терапевтични програми/ музикотерапия, хлеботерапия, сексуално обучение/ и други гъвкави програми в зависимост от нуждите на потребителите.
 • Програма ”Арт – терапия”- това е най – обширната и силно застъпена програма от дейността на Центъра. Тя цели усъвършенстване на фината моторика, концентрация и устойчивост на вниманието, придобиване на елементарни трудови навици, забавление, релаксация. Изработените изделия се предлагат на различни фестивали, благотворителни щандове за демонстриране възможностите на потребителите и приобщаване към каузата на центъра.
 • Програма ”Работа с родителите и близкото обкръжение”- за включване на родителите в семинари и курсове за обучение, мотивация и практически умения за работа с хора с увреждания. Информиране, консултиране и посредничество на родители, които имат дете с интелектуален дефицит и възрастни лица с умствени увреждания

Обучение на родители в умения за грижи и развиване на потенциала на деца с умствени увреждания / включване в обучение на активни родителски групи в рамките на проекти на организацията/

В ЦСРИ се предлагат и съпътстващи дейности, които обогатяват живота на потребителите като:

 • Спортно – оздравителни занимания – физикална рехабилитация чрез
  фитнес уреди, мануална терапия.
 • Компютърно обучение – на основата на индивидуална оценка на
  възможностите
 • Гражданско обучение за участие в дейности по самозастъпничество,
  на членовете на Съвета на потребителите
 • Включване в различни инициативи и проекти – благотворителни
  щандове, съвместни дейности с доброволци, стажанти
 • други смислени дейности – работа за изграждане на мрежи за подкрепа, обучение на подкрепящи лица /фасилитатори/, подкрепа за изпълнение на личните житейски планове на потребителите и т.н. в Контекста на чл.12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

ЕКИП

Директор на СУ

Мария Чанкова

Счетоводител

Надя Димова

Plamena Koycheva Пламена Койчева

Ръководител екип

Пламена Койчева

Социален работник

Марияна Мерева

Социален работник

Росица Иванова

Арт терапевт

Александра Чолакова

Психолог / Когнитивно поведенчески консултант

Мариела Русева

Трудотерапевт

Никол Кънчева

 Основните цели на  екипа, реализиращ услугите в Центъра са:

 • Създаване на подкрепяща среда за лицата с умствени увреждания и техните семейства.
 • Развиване на жизнения потенциал на лицата с умствени увреждания и възможности за  социалната им интеграция.
 • Изграждане на трудови и социални умения на потребителите за включване в защитена и интегрирана работна среда.
 • Превенция на настаняването на потребителите в специализирани институции за възрастни с умствени увреждания и насърчаване обгрижването им в семейна среда.
 • Развитие на професионалната експертиза на служителите, с цел повишаване на качеството на предлаганите услуги  с акцент  личностово-ориентирания подход.

Ред за включване в социалната услуга:

Подава се молба в Дирекция “Социално подпомагане”  заедно с комплект от необходимите документи за прием. Директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ издава заповед за ползване на социалната услуга.   

Процедура по записване на клиентите за пълнолетни лица с увреждания „Чайка”

           Приемането в ЦСРИ  се извършва, съгласно процедурите, определени със ЗСП, Правилника за неговото прилагане и останалите вътрешно-нормативни актове на Сдружението.

За контакти:

Варна 9005
ЖК „Чайка“, бл. 67, вх. Б
телефон: 052 711317; 052 711042
0879833469
e-mail: csrichajka@abv.bg