Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Ривиера"

 

Хората с интелектуални затруднения 

развиват опитности, чрез които

да изразят себе си.

Хората с интелектуални затруднения  развиват опитности, чрез които да изразят себе си.

      

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Ривиера“-гр. Варна

      ДЦПЛУ  ”Ривиера” предлага дневна грижа, като социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност с капацитет 35 лица с различна степен на умствени увреждания.

Пакета от социални услуги включва:  

            А. Оценка на потребностите на потребителите и разработване на индивидуални планове за развитие на личностния им потенциал

           Б. Обучение на потребителите –  на основата на разработени програми и се извършва чрез различни методи и креативни техники, подходящи за лица с умствени увреждания, като водещ принцип е личностно ориентирания подход. Различните специалисти в Дневния център разработват отделните програми за обучение и интегрирани занимания, съобразени с индивидуалните потребности на клиентите. За потребителите с по-тежки увреждания специалистите предлагат допълнителна подкрепа и помощ, а обучителните занимания са съобразени с техните възможности и обучителни потребности.

Програмите  за личностно развитие на потребителите са както следва:

1. За обучение в практически социални, комуникативни умения и в жизнени умения

В Дневния център се работи по програма „Социални умения”, специално планирана да създава възможности потребителите да затвърждават социални опитности, особено важни за тяхната пълноценна интеграция. Като модул на тази програма е включено и компютърно обучение, за осъществяването, на което има оборудвана компютърна зала.
Планиран е специален модул „Овладяване на домакински умения“. В ДЦ има постоянно действащо ателие ”Готварство”, където се провеждат  редовни занимания  за включване в обичайни кухненски дейности.
Един от високо ефективните механизми за утвърждаване на социалните умения на потребителите е тяхното участие в Съвета на потребителите/СП/ при Дневния център. Членове на СП са участници в националната мрежа на самозастъпниците. По този начин се разширяват и затвърждават уменията им за социално-приемливо поведение и за ефективно, социално взаимодействие.
В тази програма се планират действия за мобилна работа по отношение на търсене на възможности за социалното подпомагане и подобряване на социалния статус на потребителите. Чрез различни форми специалистите работят със семействата и потребителите и извън центъра, посредничат при изготвяне на документи пред ДСП, явяване пред ТЕЛК, настаняване в болнично лечение и др

2.За обучение в трудови умения и арт-занимания

В рамките на тази програма се работи в две направления:

Цветарство – в двора на Дневният център са изградени кътове с цветя, билки и подправки, чиято цел е запознаване с видовете растения и тяхното устройство, размножаване, създаване на навици за грижа по тях, видовете почви, а също така развиване на естетическия вкус у лицата с увреждания.

       Битов труд – потребителите се обучават в дейности като подреждане  и оправяне на легла, плетене, пране  и гладене и др. В обособеното перално помещение те се учат да сгъват, да сортират тъканите по цвят и по вид, да работят с пералня, гладачна машина, ютия.

       В ДЦ “арт-терапията” се използва като терапевтичен процес  различни дейности/форми за обучаване на потребителите в три направления: изообразителна дейност, конструктивна дейност, приложни дейности: изработване на разнообразни сувенирни изделия от керамика, текстил, дърво, природни материали, рециклирани материали, рисувано стъкло и др.

 3.Спортно-оздравителни и рехабилитационни дейности на основата на програма ”Рехабилитация”.

В рамките на тази Програма се осъществяват следните дейности:

 • лечебна физкултура; раздвижващи и дихателни упражнения, провеждани на открито при подходящи атмосферни условия; спортни  и фитнес занимания;
 • мануално въздействие върху отделни мускулни групи/лечебен масаж;
 • придобиване знания за функции на човешкото тяло и превенция на здравето;
 • приучаване към здравословен начин на живот;
 • обучение в мобилност;
 • закалителни процедури, телесна терапия

4.Психологична подкрепа – на основата на „Програма за психологическо консултиране и подкрепа”, която включва индивидуална и групова работа и се планират включване на потребителите в други дейности, включващи: музикотерапия, сензорна терапия, хлеботерапия, превенция и консултиране при домашно насилие.

5.Логопедична подкрепа на основата на специализирана програма ”Общувам чрез реч в действие”

6.Дейности за подпомагане социализирането на потребителите и развитие на социални умения и опитности, на социалните им контакт . Включването на потребителите в различни инициативи /напр. Ден на социалната активност, “Да почистим България”, еко-инициативи, Дни на нашите възможности, благотворителни базари и т.н./ разширяват социалните им контакти, демонстрират уменията им, a заедно с това променят и обществените  нагласи.

 7.Организиране на свободното време на потребителите на социалната услуга

              В. Дейности на центъра с повтарящ се характер:

1.Организиране на обедно хранене на потребителите

2.Организиране на транспортна услуга за най-трудно-подвижните и немобилни потребители- до 20 д. от домашен адрес до ДЦ и обратно/единият маршрут се обслужва от външна фирма, а другият – от собствен транспорт на Сдружението/.

3.Информиране, консултиране и посредничество на родители и лица с ментални проблеми
       Консултирането обхваща социалното законодателство, правни процедури и професионални препоръки за личностно развитие на потребителите.

4.Обучение на родители в умения за грижи и развиване потенциала на лицата с умствени увреждания
      Разработената Програма за работата с родителите и близкото обкръжение на потребителите включва теоретично и практическо обучение в два модула: „Информирай и мотивирай, за да привличаш активни партньори, а не пасивни потребители” и „Практически подходи за привличане на семейството в процеса на затвърждаване и поддържане на придобитите умения от лицата с умствени затруднения в домашна среда”.
Социалните работници осъществяват мобилна социална работа за  подкрепа на семействата и решаване на редица социални проблеми  не само по заявка, но и според възможностите на родителския капацитет да се справят с административни процедури, касаещи социалното им подпомагане.

5.Обучение на специалисти в умения за работа  с лица с умствени увреждания
      На основата на разработена своя програма “Умения за работа с лица с умствени затруднения – реалност и предизвикателства” доставчика на СУ има практика да предоставя обучение и на персонала от специализирани институции и от други неправителствени организации, работещи с хора с умствени затруднения. По тази програма се обучават и новопостъпили служители в СУ, управлявани от Сдружението.

6.Практическо обучение на студенти – въз основа на сключени споразумения за сътрудничество за практическо обучение на студенти от специалност ”Социален менинджмънт” към ТУ – Варна, от специалност ”Здравен мениджмънт” към Медицински университет – Варна.

7.Експертно – консултативни дейности –  екипът работи за внедряване формите на работа за ”подкрепено вземане на решения” във връзка с промяна на Концепцията, свързана с прилагането на стандартите на чл.12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

ЕКИП

Мария Чанкова

Директор на СУ

Надя Димова

Счетоводител

Станка Момчева

Ръководител екип

Даниела Горанова

Човешки ресурси

Божана Донева

Мед. сестра

Стаменка Атанасова

Социален работник

Мая Каракостова

Трудотерапевт

Иванка Богданова

Социален педагог

Християна Павлова

Социален работник

Росица Проданова

Психолог

Велина Иванова

Рехабилитатор

        Основните цели на  екипа, реализиращ услугите в ДЦПЛУ са:

 • Създаване на подкрепяща среда за лицата с умствени увреждания и техните семейства.
 • Развиване на жизнения потенциал на лицата с умствени увреждания и възможности за  социалната им интеграция.
 • Изграждане на трудови и социални умения на потребителите за включване в защитена и интегрирана работна среда.
 • Превенция на настаняването на потребителите в специализирани институции за възрастни с умствени увреждания и насърчаване обгрижването им в семейна среда.
 • Развитие на професионалната експертиза на служителите, с цел повишаване на качеството на предлаганите услуги  с акцент  личностно  ориентирания подход.

       Благодарение на привлечен ресурс, благотворителни инициативи и информационни кампании екипът работи за промяна на нагласите на обществеността към лицата с интелектуални затруднения и техните семейства. Към момента стартираха две кампании:

 • „Дари мебел –вдъхни живот!”- целта на която е да обучим потребителите да обработват и състаряват мебели във Винтидж стил и  със събраните средства от разпродажбата на готовите изделия да бъдат набавени необходимите материали и инструменти, за да създадем работилница, където с гордост да творят и преоткриват способностите си.
 • „Повярвай в нас-ние можем !” с цел промяна на нагласите на обществото, че лицата с интелектуални затруднения имат право на избор на решения и могат да имат достоен живот  с подкрепа,в съответствие с чл. 12 от конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

        Процедура по записване на клиентите в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания ”Ривиера“

           Приемането в Дневния център  се извършва, съгласно процедурите, определени със ЗСП, Правилника за неговото прилагане и останалите вътрешно-нормативни актове на Сдружението.
           При приемане в ДЦ потенциалният потребител се запознава с предлаганите услуги, целите, програмите за целевата група и принципите на работа, както и с персонала, професионалната му ангажираност и  режима на работа.  Изисква се неговото информирано съгласие и той има право на избор за ползване на социалните услуги, предлагани в услугата. След получаване на настанителна Заповед и Доклад- предложение от ДСП на клиента  се предлага проекто-договор за предоставяне на социални услуги, в който са описани правата и задълженията на страните по договора, дейностите, размерът на таксата за социалните услуги, срокът, условията и начина на прекратяване на договора.  За да може потребителят и близките му да се запознаят с условията ,  се насрочва предварителна опознавателна среща в Дневния център преди съответното лице да започне да го посещава. Това позволява на родителя/попечителя и на потребителя да се запознаят с програмите, средата, да се срещнат с екипа. Специалистите имат възможност да си изградят първоначална представа за индивидуалните потребности и навици на клиента. На основата на Вътрешен правилник за работата в ДЦПЛУ има разписани  права, отговорности и задължения на потребителите.

За контакти:

Варна 9005
адм.адрес: ж.к..“Чайка“, бл. 67, вх.Б
местонахождение: Приморски парк, м-ст Салтанат №56-А
тел.052/ 78 31 65;
тел.052/78 31 63
мобилен: 0879833468
Е-mail: dc.riviera.vn@gmail.com