Комплекс за социални услуги "Ривиера"

 

Хората с интелектуални затруднения 

развиват опитности, чрез които

да изразят себе си.

Хората с интелектуални затруднения  развиват опитности, чрез които да изразят себе си.

           Дневен център за пълнолетни лица ”Ривиера“ e социална услуга в общността, която включва комплекс от социални услуги:
„Дневна грижа“ „Информиране и консултиране“
„Обучение за придобиване на умения“
„Подкрепа за обучение в трудови умения“
„Терапия и рехабилитация“
„Застъпничество и посредничество“ 

         Центъра се субсидира от държавата, като делегирана от държавата дейност с капацитет 30 лица с умствени увреждания. Услугата се предоставя в сграда, специално реконструирана от  Сдружението в Приморски парк, м-ст Салтанат №56- а и е  изцяло иновирана и адаптирана, съгласно стандартите за качество на социалните услуги.    

       Сдружението има 28 годишен опит и експертиза в предоставяното и развиването на социални услуги в общността и реализиране на дейности за подобряване качеството на живот на хората увреждания и техните семейства управление.

           Услугите, които се предоставят са  подходящи за лица  с лека, умерена и тежка степен на умствена изостаналост, с идентифициран риск от социална изолация в т.ч. лица със синдром на Даун, лица с аутизъм, съпътстващи проблеми с двигателни и психично здраве, лица с умствени увреждания, напускащи специализирани институции и от резидентна грижа  на възраст от 18- 60 г.
           Родители и  лица от близкото обкръжение полагащи грижи за пълнолетни лица с увреждания.

           Основната цел на предоставяните услуги е  подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните близки, чрез предоставяне на подкрепа за справяне  в приоритетните области: самостоятелност и независимост в домашна среда и общността, здраве и безопасност, живот в общността, социални умения и ангажираност, застъпничество и самозастъпничество, обучение през целия живот.

            Дейностите на  Центъра включват:

 

              Дневна грижа-  се реализира в специализирана среда, като  се предоставя подкрепа – индивидуално и в групи, за пълнолетни лица с трайни увреждания в рамките на не по-малко от 4 часа дневно. В рамките на пребивяването в центъра основно се предлагат базисни и подкрепящи дейности:
1.
Организиране на храненето на потребителите- обедно тристепенно меню
2 Здравни грижи- здравно обслужване на потребителите, което се изразява в здравна промоция, поддържане, подкрепа за лечение и възстановяване при дадено заболяване, цялостна подкрепа и грижа за здравето
3. Социална рехабилитация. Включване в инициативи, кампании, музикални и творчески изяви  в общността. Организиране на образователни маршрути, лагери и практикуми.
4.Организация на свободното време на потребителите – в и извън центъра.
             Включването в различните дейности се определя от заявеното желание на лицето , оценката на потребностите и индивидуален план за подкрепа, изготвени от мултидисциплинарен екип. Потребителите имат право на избор за формите  на подкрепа: индивидуално и /или работа в малки групи, мобилна или дистанционна форма

          Дейности за работа в малки групи се провеждат по утвърден график и възможност за ежедневно  включване в следните програми:

 • Програма „Социални и битови умения”  специално разработена да създава възможности потребителите да затвърждават социални опитности, особено важни за тяхната пълноценна интеграция. В модул „Битови умения са заложени дейности за изграждане и затвърждаване на трудови умения и навици, усвояване на основни знания и умения за приготвяне на храни и напитки, сервиране, приготвяне и поднасяне на напитки, гладене почистване, лична хигиена . Като модул на тази програма е включено и компютърно обучение, за осъществяването на което има оборудвана компютърна зала.
 • Програма „Развитие, чрез знание“     планират се и реализират дейности заподпомагане развитието на езикови, комуникативни, писмени, дигитални компетентности и математически познания съобразно специфичните потребности на потребителите.     Програмата съдържа 3 модула:
   Модул ,,Дигитални технологии” е насочен към формирането на много важни умения за хората в съвременния свят. Потребителите овладяват умения за работа с компютърна система чрез обучение как да използват основните възможности на компютъра за изпълнение на достъпни учебни задачи.  
  Модул „Социокултурни компетентности” е насочен към усвояване на понятия, свързани с най-близката обкръжаваща среда, с ежедневните дейности. Потребителите са стимулирани да работят за формиране на познавателни, практически и комуникативни умения.
  Модул „Човекът и обществото” разглежда от различен ъгъл подготовката на потребителите за живот в общността. Включват се дейности за лобиране и  посредничество пред различни социални, здравни институции и държавни институции; Социална и правна защита
 • Програма „Гражданско образование“ има за основна цел изграждането на социална култура и гражданско поведение у потребителите с три  основни компонента: „Гражданско знание“, „Граждански навици” и “Граждански добродетели”; придобиване на знания, чрез обучение, подкрепа за изграждане на капацитет в разбирането и упражняването на гражданските им права. Създаване и обучение на „Съвет на потребителите”, като механизъм за включване в управлението на услугата и  информиране за административни процедури, законодателни промени и практическо обучение за упражняване на граждански права.
 • Програма “Арт и трудотерапия”. Насочена е към изграждане на умения за преодоляване на двигателни трудности по време на технологични процеси, овладяване на подходящи трудови умения, които могат да прерастнат в професионални, за интегриране в обществото, чрез оптимално използване  на потенциалните възможности на потребителите. В рамките на тази програма се работи в две направления: цветарство, битов труд.
 • Програма ”Рехабилитация”- Обучение в мобилност; включва спортно-оздравителни- рехабилитационни дейности; дейности за: подобряване на двигателните качества на потребителите чрез формиране на трайни навици за трениране на опорно-двигателния и вестибуларния апарат. В рамките на програмата са разработени два модула:
  Модул „Спорт и здраве“ –
  за провеждане на лечебна физкултура.
  Модул „Active Sitting“ – система от специализирани, много лесни и леки упражнения и техники, които могат да се изпълняват от седнало положение
 • Програма „Психологическа подкрепа и консултиране има за цел, чрез похватите
  и инструментариума на консултирането и психотерапията, да развива личностните качества за себеутвърждаване и себереализиране В рамките на тази програма са разработени три  модула, включващи:Психологично консултиране,  Клуб „Сподели“/за потребители и родители,
 • Хлеботерапия – Месенето на хляб развива грубата и фината моторика, а работата със специфичния материал на тестото ефективно развива тактилната чувствителност и ангажира участника в съответната дейност
 • Обучение относно взаимоотношенията, емоционалния живот и сексуалността – има за цел да предостави на потребители, за които е оценена тази потребност, от знания и умения относно взаимоотношенията, емоционалния живот и тяхната сексуалност, за да бъдат те в състояние да вземат информирани решения относно тяхното здраве и взаимоотношения
 • Програма „Музикотерапия“ – Музикалните терапевтични занимания включват различни теми и форми на работа за развитие на сензитивност, моторика на работа с различни музикални инструменти, визуални и слухови представи, форми за релаксация и креативност
 • Програма за работата  с родителите и лицата от  близкото обкръжение на потребителите – включва теоретично и практическо обучение в два модула: „Информирай и мотивирай, за да привличаш активно партньори, а не пасивни потребители” и „Практически подходи за привличане на семейството в процеса на затвърждаване и поддържане на придобитите умения от лицата с умсtвени затруднения в домашна среда

ЕКИП

Мария Чанкова

Директор на СУ

Надя Димова

Счетоводител

Станка Момчева

Ръководител екип

Даниела Горанова

Човешки ресурси 💖

Тодорка Василева

Мед. сестра

Стаменка Атанасова

Социален работник

Мая Каракостова

Трудотерапевт

Иванка Богданова

Социален педагог

Валентина Василева-Кирянова

Музикотерапет

Християна Павлова

Социален работник ❤

Мирослава Григорова

Психолог

Татяна Иванова

Рехабилитатор

                                                       Екип за управление и специализиран екип:

         Дневния център разполага с мотивиран екип от висококвалифицирани специалисти,  с опит в работата с лица с интелектуални затруднения. Персонала наброява 16 д.   в т.ч.: ръководен екип /Директор на СУ,  рък.екип, счетоводител, соц. работник /ЧР/, с необходимия стаж, професионални и административни опитности, 8 специалиста в т.ч.:
         социални работници  – 3-ма д.,  с  дългогодишен стаж,  както в социалната сфера, така и в неправителствени организации, работещи с маргинализирани групи, психолог, музикотерапев, рехабилитатор,  трудо-арт терапевт/, мед.сестрa
         Привлечени специалисти: за конкретни дейности и програми разполагаме  със  специалисти, които предлагат правна помощ, логопедична подкрепа, супервизия

 Контакти:

Мария Чанкова – Директор на СУ,  тел :052 783 165; 0897 833 468
Станка Момчева – ръководител екип,  тел: 0879/83 34 66  
Даниела Горанова-соц.работник/ЧР, тел.052783163
Надя Димова – счетоводител, тел. 0879833467, 052783163

email:  dc.riviera.vn@gmail.com
www.sdrujenie.eu

                                                                           Ред за включване в социалната услуга: 

         Всеки кандидат да ползва лицензираните социални услуги подава  Заявление в Дирекция “Социално подпомагане” или общината. Директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ или общината издават Предварителна оценка на потребностите от социални услуги/Заповед за ползване на социалната услуга в рамките на 20 дни. Лицето/неговия настойник на място се запознават с предлаганите СУ, документацията/Договор за ползване на СУ, екипа от специалисти, Програмите и вътрешните процедури, гарантиращи качеството на СУ, които се съдържат в Информационна папка. когато направят своя избир за ползваните СУ, мултидисциплинарен екип изготвя Оценка на потребностите на потребителя и Индивидуален план за подкрепа. След съгласуването им с потребителя/настойник се сключва Договор за ползване на СУ.

                                                                                  П Р А В И Л Н И К
                         ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ “ЧАЙКА”

                                                                             I.Общи положения

1.Центърът за социална рехабилитация е достъпен за всички лица над 18 год. възраст с умствени увреждания. За ползване на услугите в центъра е необходимо удостоверение от ЛКК и психиатър, решение РЕЛК/ТЕЛК, отговарящо на спецификата на предоставяните социални услуги.
2.Центърът подпомага семействата за придобиване на умения за самостоятелен живот на лицата с увреждания ; дава възможност на родителите за лично време, време за трудова реализация и развитие на личността.
3. Настоящият правилник е отворена система, положенията в него могат да се допълват, изменят и актуализират.
4.Правилникът е задължителен за екипа на центъра, за потребителите на социални услуги и родители, както и за всички лица, намиращи се на територията на заведението.
                                                                    II. Права на настанените лица:

1.Настанените лица посещават Центъра в рамките на работното време в часовете, предвидени за социалните услуги, съобразно сключените договори.
2.Настанените лица имат право на комплексна рехабилитация /логопедични, рехабилитационни, педагогически, психологични и социални услуги/.
3.Имат право на отпуск в размер съгласно чл. 5 от договора за предоставяне на социалната услуга, който се разрешава след молба от родителя до директора на заведението.
4.Извън включените в договора социални услуги имат право да ползват създадените кътове за игра, отдих и развлечения както и да участват в организираните от Центъра дейности по проекти и за организиране на свободното време.Имат право да бъдат защитени от социалното заведение   и от социалните   и правни институции при нарушаване на човешките им права.

                                                                                  III Задължения
1.Родителите и семействата съдействат за продължаване и затвърждаване на придобитите знания и умения на клиентите в семейна среда
2.При ползване на отпуск от потребителя родителите или настойниците/попечителите са длъжни да подадат молба до директора на центъра.
3.Клиентите са длъжни да пазят наличното имущество в центъра и да участват в поддържането му. При повреда по вина на настанените лица да заплащат щетите
4.Да спазват общоприетите норми на поведение, като не влизат в конфликти помежду си и с обслужващия персонал и ръководството на Центъра
5.Настанените лица могат да бъдат изписвани при неспазване на клаузите в Договора за предоставяне на социална услуга

                                                                          ІV. Заключителни разпоредби:
1.Посещението на клиентите в Центъра за социална рехабилитация се отбелязва в специално заведен журнал, прошнурован и подпечатан с печата на доставчика на социалната услугата.
2.Правилникът за вътрешния ред ще  бъде доведен до знанието на всички ползватели на социални услуги в Центъра и същият ще  се постави на видно място.
3.Незнанието на настоящия правилник не е основание за оправдание при неговото нарушение.  

                                                                          П Р О Ц Е Д У Р А                    
                                             ПО  ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ
                                                в ЦСРИ ”Чайка”и ДЦПЛУ ”Ривиера” – ВАРНА

  І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С тази процедура се определят условията и редът за:
– подаване и регистриране на жалби, сигнали, предложения и оплаквания;
– разглеждане на жалби от потребителите на от ЦСРИ ”Чайка” и ДЦ”Ривиера”. ;
– отговор по жалбa; 
2.Лицата – потребители, техните близки или роднини, наричани за кратко жалбоподатели могат  да подават жалби за нарушения, предложения и сигнали, свързани с качеството на предоставяните социални услуги или неприемливо поведение от страна на служител в писмен вид. 

ІІ. РЕД ЗА ПОДАВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЖАЛБИ

 1. В ЦСРИ ”Чайка”или ДЦПЛУ ”Ривиера” се разглеждат писмени жалби, постъпили лично от лицата или подадени в кутията за жалби и оплаквания.
 2. В коридора на ДЦПЛУ ”Ривиера”, ЦСРИ ”Чайка” на видно и достъпно място е поставена кутия с отвор и надпис на нея „Подаване на жалби, оплаквания, предложения и похвали” или Регистър за жалби, оплаквания, предложения и похвали
 3. В началото на всеки месец кутията се отваря от Ръководителя на екипа, в присъствието на още двама членове от персонала от съответните СУ.
 4. Жалбоподателят подава жалба до Директора на СУ на ДЦПЛУ и ЦСРИ, която се завежда в Регистър, който включва следните данни:
  • при постъпването: номер, дата, име, адрес на жалбоподателя.
  • след разглеждане на жалбата се въвеждат: номер на протокола /от заседание на комисията по жалбите/, предприети действия, резултати.
 1. За всяка  услуга/ ДЦ, ЦСРИ/  се води отделен регистър по жалбите

ІІІ. РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

 1. Със Заповед на Директора на СУ се създава Комисия по жалбите, която включва представители на екипа на ЦСРИ ”Чайка” и ДЦПЛУ ”Ривиера”.
 2. Комисията заседава един път месечно и разглежда на свое заседание постъпилите жалби за периода. За всяко заседание се води Протокол, като след разглеждане на всяка жалба се набелязват конкретни действия и предложения за решаване на случая.
 3. Комисията може да ползва експерти в дадената област от различни външни институции за становище по даден казус, в зависимост от конкретния случай.
 4. След извършената проверка, направените констатации и предложения се изготвя Доклад по случая, който се съгласува със съответния Ръководител на екипа. На основание доклада се прави писмен отговор до жалбоподателя, който се разписва от Директора на СУ.

ІV. РЕД ЗА ОТГОВОР  ПО  ЖАЛБИ 

 1. Срокът, в който се разглежда жалбата и уведомява жалбоподателя е 30 дни от нейното регистриране в ДЦПЛУ, ЦСРИ или
  по – кратък, ако обстоятелствата го изискват.
 2. Всички документи по дадена жалба се включват в досие, което трябва да съдържа: жалбата, копие от протокол от заседание на Комисията, копие от направените констатации /доклади, становища и други/, копие от отговора до жалбоподателя, други документи, отнасящи се до разглеждания случай.
 3. Досието се съхранява при Председателя на Комисията по жалбите.

  V
  . ПРИ ПОВТОРНО ПОСТЪПВАНЕ НА ЖАЛБА:
 1. В случаите, когато жалбата се отнася до дейността на даден служител на ДЦПЛУ ”Ривиера” или ЦСРИ ”Чайка”- Директора на СУ издава Заповед за по – нататъшни действия и предприема необходимите административни мерки.
 2. В случаите, когато жалбата се отнася до предоставяните  услуги в ДЦПЛУ “Ривиера“ или ЦСРИ“Чайка“- се свиква Комисия по жалбите в разширен състав /2 допълнителни члена, които са представители на външни институции/ при същия ред за по-нататъшно движение на жалбата.

          Потребителите имат право  да подават жалби директно  до различни инстанции, имащи отношение по предоставянето на СУ, както следва:

              Министерство на труда и социалната  политика – гр.София, Триадица №2   
             Агенция за социално подпомагане гр.София, Триадица №2
             Агенция за качество на социалните услуги- гр. София 1797, ул. Лъчезар Станчев №20
             РДСП- гр. Варна- гр. Варна ,ул. Цар освободител „№ 76,вх.Г,ет5
             ДСП – гр.Варна ул.”ген. Колев” 96
             Община Варна „Дирекция социални дейности” гр. Варна ,ул. „8-ми Приморски полк №43

 

За контакти:

Варна 9005
адм.адрес: ж.к..“Чайка“, бл. 67, вх.Б
местонахождение: Приморски парк, м-ст Салтанат №56-А
тел.052/ 78 31 65;
тел.052/78 31 63
мобилен: 0879833468
Е-mail: dc.riviera.vn@gmail.com