сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения

Mисия и цели

                                                  

Мисия

Сдружението работи за създаване на благоприятни условия за живот на лицата с умствени затруднения и техните семейства, спомага за тяхната социална интеграция, за развитие на жизнения и творческия  потенциал на младите хора със специални потребности, допринася за промяна на обществените нагласи спрямо лицата със специални нужди.

                                  Цели

Сдружението има за цел промяна на модела за грижа на хората с интелектуални затруднения, като реализира пакет  от дейности  по превенция на изоставянето, рехабилитация и социална интеграция на лицата с умствени затруднения за равнопоставеното им участие в общността.

                                                                 Задачи

          Развиване на мрежата от социални услуги и управление на социални услуги в общността за хората с умствени затруднения на територията на общините от Североизточна България.

          Насърчаване на деинтиституционализацията  и превенция на настаняването на лицата с умствени затруднения в специализирани институции,чрез:

  • обществени кампании за преструктуриране на социалните заведения на хората с увреждания;
  • лобиране за промяна в нормативната уредба за актуализиране на стандартите на социални услуги в социалните заведения;
  • разкриване на социални услуги от резидентен тип/защитени жилища, наблюдавани жилища, ЦНСТ/;

         Информиране и консултиране на лицата и техните родители за наличните програми и услуги за хора с увреждания, за възможностите за образование, трудова заетост и социална защита.

        Организиране на образователни, културни и спортни дейности за лица с умствени затруднения, както и създаване на възможности за трудова терапия.

        Повишаване на степента на информираност и създаване на обществено отношение към лицата с умствени затруднения за техните права, възможности и потребности.   

        Осъществяване на изследователска и издателска дейност, организиране и провеждане на конференции, семинари, срещи и изложби с цел разпространяване и свободен обмен на информации и опит по проблемите на превенцията, рехабилитацията и социалната интеграция на лицата с умствени затруднения.

       Поддържане на работещи контакти с местните органи на властта, държавни институции и търговски дружества за реализиране целта и задачите на Сдружението.

      Създаване на публично – частни партньорства за реализиране на целите и задачите на Сдружението;