Комплекс за социални услуги "Чайка"

Заедно по пътя към един по-смислен и пълноценен живот в общността!

Комплекс за социални услуги Чайка

 

                                              Център за социална рехабилитация и интеграция „Чайка“

                                                                               Информационен лист

 

      Център за социална рехабилитация и рехабилитация ”Чайка” e социална, почасова услуга в общността, делегирана от държавата дейност с капацитет 30 лица с умствени увреждания. Услугата се предоставя в седалището на Сдружението – Варна, ж.к. “Чайка”, бл. 67, вх.Б. Базата е изцяло иновирана и адаптирана, съгласно стандартите за качество на социалните услуги.    

       Сдружението има 25 годишен опит и експертиза в предоставяното и развиването на социални услуги в общността и реализиране на дейности за подобряване качеството на живот на хората увреждания и техните семейства управление.

      Сдружението е  доставчик , лицензиран от Агенция за качество на социалните услуги и  предоставя комплекс от интегрирани социални услуги:

 1.  Информиране и консултиране
 2.  Терапия и рехабилитация
 3.  Обучение за придобиване на умения
 4.  Застъпничества и посредничество
 5.  Подкрепа за придобиване на трудови умения.

      Услугата е подходяща за лица  с лека, умерена и тежка степен на умствена изостаналост, с идентифициран риск от социална изолация в т.ч. лица със синдром на Даун, лица с аутизъм, съпътстващи проблеми с двигателни и психично здраве, лица с умствени увреждания, напускащи специализирани институции и от резидентна грижа  на възраст от 18- 60 г.

    Родители и  лица от близкото обкръжение полагащи грижи за пълнолетни лица с увреждания.

     Основната цел на предоставяните услуги е  подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните близки, чрез предоставяне на подкрепа за справяне  в приоритетните области: самостоятелност и независимост в домашна среда и общността, здраве и безопасност, живот в общността, социални умения и ангажираност, застъпничество и самозастъпничество, обучение през целия живот.

    Дейностите на  предоставяния комплекс от социални услуги включват:

 • Трудо-терапевтична дейност и арт терапия.
 • Функционална трудотерапия
 • Психологическо консултиране и подкрепа
 • Социална рехабилитация. Включване в инициативи, кампании, музикални и творчески изяви  в общността. Организиране на образователни маршрути, лагери и практикуми.
 • Музикотерапия. Рецептивна и активна музикотерапия.
 • Обучения за придобиване на нови умения, знания и способности за постигане на самостоятелност, активно личностно развитие и справяне в ежедневието.
 • Обучение в самозастъпничество и застъпничество. Упражняване на граждански права
 • Информиране и консултиране в областта на семейните отношения при
 • семейни конфликти и трудности при справяне с ежедневните задължения 
 • Обучение в трудови умения и защитена трудова практика. Трудово и професионално информиране и консултиране
 • Социално-педагогическо консултиране за справяне с предизвикателно и рисково поведение форма на подкрепа за лица с специфични образователни и поведенчески потребности
 • Лобиране и посредничество пред различни социални, здравни институции и държавни институции; Социална и правна защита.
 • Създаване и обучение на „ Съвет на потребителите”, като механизъм за включване в управлението на услугата и  информиране за административни процедури, законодателни промени и практическо обучение за упражняване на граждански права
 • Обучение в мобилност;
 • Логопедична програма за подобряване на комуникативните им умения
 • Спортно-оздравителни и рехабилитационни дейности;
 • Компютърно обучение на лица с умствени затруднения /по индивидуална програма/
 • Организация на свободното време
 • Информиране, консултиране и посредничество на родители, които имат дете с интелектуален дефицит и възрастни лица с умствени увреждания
 • Обучение на родители в умения за грижи и развиване на потенциала на деца с умствени увреждания / включване в обучение на активни родителски групи в рамките на проекти на организацията/;

      Включването в различните дейности се определя от заявеното желание на лицето и оценката на потребностите  от подкрепа изготвена от мултидисциплинарен екип.

       Потребителите имат право на избор за формите  на подкрепа: индивидуално и /или работа в малки групи.

       Дейности за работа в малки групи се провеждат по утвърден график и възможност за ежедневно  включване в следните програми:

 • Програмата „Социални умения“ -за специфични образователни потребности и нужди за  придобиване на умения за самостоятелен живот.
 • Програмата „Обучение в общи трудови умения“ за специфични образователни потребности  и нужди за прилагане на индивидуализирана подкрепа, разнообразни форми и гъвкави подходи на обучение и трудова практика с цел развиване  на трудови умения и социални компетенции, необходими за включване в трудови дейности.
 • Програма „Социална рехабилитация“ за специфични ежедневни потребности и нужди за придобиване на умения за активно социално включване, чрез изграждане на представа за общността принадлежност, идентичност, споделени ценности, живот в общността   и възможности за себеизява.
 • Програма „Психологическа подкрепа и консултиране“ има за цел, чрез похватите и инструментариума на консултирането и психотерапията, да развива личностните качества за себеутвърждаване и себереализиране
 • Програма „Арт – терапия“ прилагане на индивидуализирана подкрепа и разнообразни форми на терапевтични подходи, с цел придобиване на умения за самостоятелност, чрез подобряване на  психичното и функционалното здраве.
 • Програма „Застъпничество и самозастъпничество“ за повишаване на информираността на потребителите и подобряване качеството им на живот, чрез обучение в застъпничество и самозастъпничество,  практиките на „подкрепено вземане на решение“, правото на избор, отстояване на  гледни точки и защита на правата
 • Програма за работа с родителите и близкото обкръжение на потребителите е създадена за специфичните потребности на лица с увреждания за оптимизирани резултатите от предоставяната подкрепа, чрез създаване на ефективно партньорство между социалната услуга и близките на потребителите.
 • Програма за организация на свободното врем

ЕКИП

      ЦСРИ „Чайка“  разполага с мотивиран екип от висококвалифицирани специалисти,  с опит в работата с лица с интелектуални затруднения  в т.ч.: ръководител на екип –  психолог,  участвал в разработване и реализация на проекти за хората с увреждания, социални работници  – 2 д.,  с  дългогодишен стаж както в социалната сфера, така и в неправителствени организации, работещи с маргинализирани групи, психолог – същият притежава магистърска степен по приложна психология.  Ментор трудова заетост– с магистърска степен социални дейности. С опит в прилагането на модел за подкрепена и защитена трудова заетост.

     Привлечени специалисти: мед. сестра – с дългогодишен опит в работата с лица с увреждания,  рехабилитатор –  с професионален опит и нагласа за работа  с лица с увреждания.

Счетоводител

Надя Димова

Plamena Koycheva Пламена Койчева

Ръководител СУ/ Психолог

Пламена Койчева

Социален работник

Марияна Мерева

Социален работник

Росица Иванова

Ментор трудова заетост

Никол Кънчева

Контакти:

Пламена Койчева – ръководител СУ , психолог      тел: 0879 833 469  
Росица Иванова; Марияна Мерева – социален работник тел: 0879 348 445
Никол Кънчева –  трудов посредник и трудотерапевт
Мария Паунова – психолог
Надя Димова – счетоводител

Тел:  052 71 13 17   /   052 71 10 42

e-mail: csrichajka@abv.bg

                                                                    Ред за насочване за ползване на социалната услуга. 

           Насочването за ползване на специализирани социални услуги, финансирани от държавния бюджет, се извършва по желание на лицето в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия му адрес или от Община „Варна“  в устна или писмена форма, по телефон, включително по електронен път.
        В случай че лицето, заявило желание за ползване на СУ е поставено под запрещение, то представя становище на своя попечител или настойник по чл. 91, ал. 1 от ЗСУ.
        След процедурата по изготвяне на Първоначална оценка на потребностите от социални услуги от Дирекция “Социално подпомагане“/Община „Варна“, лицето заявител следва да предостави изготвената оценка на Ръководителя на социалната услуга.                           

                                                                     Процедура по приемане и записване в  ЦСРИ.   


       След входиране на Първоначална оценка на потребностите от социални услуги на кандидат потребителя се предоставя следната информация в писмен и устен вид / съгл. чл. 18 (1) ОТ ППЗСУ  :

Информационен лист с предлаганите социалните услуги, които предоставя доставчика на СУ – ЦСРИ „Чайка“, опита на  Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения в предоставянето на тези услуги и служителите, осъществяващи дейността по предоставянето на социални услуги и тяхната квалификация.

 • Правилника за вътрешния ред на СУ- ЦСРИ “Чайка“
 • Процедурата за подаване на молби и жалби
 • Проекта на Договор за ползване на СУ между доставчика и потребителя. /
 • Покана за участие при изготвяне на Оценка на потребностите от подкрепа и Индивидуален план за подкрепа. / 
 • При необходимост информацията се предоставя в достъпен формат и посредством средства и технологии, улесняващи разбирането й.

      След договаряне мястото, интензивността и продължителността на необходимите срещи за процедура по изготвяне на ОПП и ИПП, кандидат потребителя подписва  ДЕКЛАРАЦИЯ за предоставена информация съгл. чл. 18 (1) ОТ ППЗСУ

      Изготвяне на ОПП и ИПП 

     Директорът на СУ издава Заповед за сформиране на мултидисциплинарен екип за изготвяне на ОПП и ИПП 

     ОПП и ИПП се изготвят в срок до 20 дни от заявяването на лицето да ползва СУ.

     Мултидисциплинарният екип( в състав не по-малко от двама специалисти), с участието на лицето, близки и други заинтересовани страни изготвя Оценка на потребностите от подкрепа  Индивидуален план за подкрепа

       В зависимост от конкретните индивидуални потребности на лицето дейностите в ИПП включват дейности за задоволяване на всички или част от следните потребности:

 • ежедневни потребности;
 • здравни потребности;
 • образователни потребности;
 • рехабилитационни потребности;
 • потребности в свободното време;
 • потребности от контакти със семейството, приятелите, близки и други лица;
 • други потребности в зависимост от индивидуалната оценка на потребностите.
 • В зависимост от конкретните потребности на лицето в ИПП могат да бъдат включени препоръки за интегрирано предоставяне на подкрепа от различни системи.
 • В зависимост от конкретните потребности на лицето и неговото семейство и близки и при писмено желание от тяхна страна в индивидуалния план за подкрепа се включват и дейности за подкрепа на семейството и близките на лицето. В този случай близките подават Заявление за предоставяне на подкрепа, съгласно чл.30 (2) от ППЗСУ 

         ОПП и ИПП се предоставятна лицето. При необходимост информацията се представя на лицето в достъпен за него формат и посредством технологии, улесняващи разбирането й.
         В случаите, когато лицето е избрало да ползва повече от една услуга, ОПП и ИПП се изготвят в съответствие  горепосочената процедура, но от екип от служители, определени от доставчиците на всички социални услуги, които лицето е избрало да ползва, и с участието на лицето.

       След постигане на съгласие лицето и/или негов законен представител и доставчикът на СУ сключват в писмена форма Договор за ползване на СУ.

  Срокът на Договора за ползване на СУ се определя в зависимост от индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа на лицето и резултатите за потребителя, които се цели да се постигнат и съгласно срокът за ползване определен в Предварителната оценка на потребности от социални услуги съгл. чл. 16 (2) от ЗСУ:

 • краткосрочно – за срок до шест месеца;
 • средносрочно – за срок до една година;
 • дългосрочно – за срок от една до три години.

           При осъществяване предмета на договора потребителят се задължава да заплаща на доставчика месечна такса в размер на 5 % от личния си доход, съгласно чл.2 на Тарифата на таксите за социални услуги, финансирани от Републиканския бюджет /ПМС №91 от 21.04.2003г и изменение и допълнение в ДВ бр.97 от 02.11.2004г; изм. ДВ. бр.58 от 29 Юли 2011г./, но не повече от действителните месечни разходи за издръжка на едно лице.

                                                                                                   П Р А В И Л Н И К
                                               ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ “ЧАЙКА”

                                                                                            I.Общи положения

1.Центърът за социална рехабилитация е достъпен за всички лица над 18 год. възраст с умствени увреждания. За ползване на услугите в центъра е необходимо удостоверение от ЛКК и психиатър, решение РЕЛК/ТЕЛК, отговарящо на спецификата на предоставяните социални услуги.
2.Центърът подпомага семействата за придобиване на умения за самостоятелен живот на лицата с увреждания ; дава възможност на родителите за лично време, време за трудова реализация и развитие на личността.
3. Настоящият правилник е отворена система, положенията в него могат да се допълват, изменят и актуализират.
4.Правилникът е задължителен за екипа на центъра, за потребителите на социални услуги и родители, както и за всички лица, намиращи се на територията на заведението.
                                                                    II. Права на настанените лица:

1.Настанените лица посещават Центъра в рамките на работното време в часовете, предвидени за социалните услуги, съобразно сключените договори.
2.Настанените лица имат право на комплексна рехабилитация /логопедични, рехабилитационни, педагогически, психологични и социални услуги/.
3.Имат право на отпуск в размер съгласно чл. 5 от договора за предоставяне на социалната услуга, който се разрешава след молба от родителя до директора на заведението.
4.Извън включените в договора социални услуги имат право да ползват създадените кътове за игра, отдих и развлечения както и да участват в организираните от Центъра дейности по проекти и за организиране на свободното време.Имат право да бъдат защитени от социалното заведение   и от социалните   и правни институции при нарушаване на човешките им права.

                                                                                  III Задължения
1.Родителите и семействата съдействат за продължаване и затвърждаване на придобитите знания и умения на клиентите в семейна среда
2.При ползване на отпуск от потребителя родителите или настойниците/попечителите са длъжни да подадат молба до директора на центъра.
3.Клиентите са длъжни да пазят наличното имущество в центъра и да участват в поддържането му. При повреда по вина на настанените лица да заплащат щетите
4.Да спазват общоприетите норми на поведение, като не влизат в конфликти помежду си и с обслужващия персонал и ръководството на Центъра
5.Настанените лица могат да бъдат изписвани при неспазване на клаузите в Договора за предоставяне на социална услуга

                                                              ІV. Заключителни разпоредби:
1.Посещението на клиентите в Центъра за социална рехабилитация се отбелязва в специално заведен журнал, прошнурован и подпечатан с печата на доставчика на социалната услугата.
2.Правилникът за вътрешния ред ще  бъде доведен до знанието на всички ползватели на социални услуги в Центъра и същият ще  се постави на видно място.
3.Незнанието на настоящия правилник не е основание за оправдание при неговото нарушение.  

                                                                          П Р О Ц Е Д У Р А                    
                                             ПО  ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ
                                                в ЦСРИ ”Чайка”и ДЦПЛУ ”Ривиера” – ВАРНА

  І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С тази процедура се определят условията и редът за:
– подаване и регистриране на жалби, сигнали, предложения и оплаквания;
– разглеждане на жалби от потребителите на от ЦСРИ ”Чайка” и ДЦ”Ривиера”. ;
– отговор по жалбa; 
2.Лицата – потребители, техните близки или роднини, наричани за кратко жалбоподатели могат  да подават жалби за нарушения, предложения и сигнали, свързани с качеството на предоставяните социални услуги или неприемливо поведение от страна на служител в писмен вид. 

ІІ. РЕД ЗА ПОДАВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ЖАЛБИ

 1. В ЦСРИ ”Чайка”или ДЦПЛУ ”Ривиера” се разглеждат писмени жалби, постъпили лично от лицата или подадени в кутията за жалби и оплаквания.
 2. В коридора на ДЦПЛУ ”Ривиера”, ЦСРИ ”Чайка” на видно и достъпно място е поставена кутия с отвор и надпис на нея „Подаване на жалби, оплаквания, предложения и похвали” или Регистър за жалби, оплаквания, предложения и похвали
 3. В началото на всеки месец кутията се отваря от Ръководителя на екипа, в присъствието на още двама членове от персонала от съответните СУ.
 4. Жалбоподателят подава жалба до Директора на СУ на ДЦПЛУ и ЦСРИ, която се завежда в Регистър, който включва следните данни:
  • при постъпването: номер, дата, име, адрес на жалбоподателя.
  • след разглеждане на жалбата се въвеждат: номер на протокола /от заседание на комисията по жалбите/, предприети действия, резултати.
 1. За всяка  услуга/ ДЦ, ЦСРИ/  се води отделен регистър по жалбите

ІІІ. РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

 1. Със Заповед на Директора на СУ се създава Комисия по жалбите, която включва представители на екипа на ЦСРИ ”Чайка” и ДЦПЛУ ”Ривиера”.
 2. Комисията заседава един път месечно и разглежда на свое заседание постъпилите жалби за периода. За всяко заседание се води Протокол, като след разглеждане на всяка жалба се набелязват конкретни действия и предложения за решаване на случая.
 3. Комисията може да ползва експерти в дадената област от различни външни институции за становище по даден казус, в зависимост от конкретния случай.
 4. След извършената проверка, направените констатации и предложения се изготвя Доклад по случая, който се съгласува със съответния Ръководител на екипа. На основание доклада се прави писмен отговор до жалбоподателя, който се разписва от Директора на СУ.

ІV. РЕД ЗА ОТГОВОР  ПО  ЖАЛБИ 

 1. Срокът, в който се разглежда жалбата и уведомява жалбоподателя е 30 дни от нейното регистриране в ДЦПЛУ, ЦСРИ или
  по – кратък, ако обстоятелствата го изискват.
 2. Всички документи по дадена жалба се включват в досие, което трябва да съдържа: жалбата, копие от протокол от заседание на Комисията, копие от направените констатации /доклади, становища и други/, копие от отговора до жалбоподателя, други документи, отнасящи се до разглеждания случай.
 3. Досието се съхранява при Председателя на Комисията по жалбите.

  V
  . ПРИ ПОВТОРНО ПОСТЪПВАНЕ НА ЖАЛБА:
 1. В случаите, когато жалбата се отнася до дейността на даден служител на ДЦПЛУ ”Ривиера” или ЦСРИ ”Чайка”- Директора на СУ издава Заповед за по – нататъшни действия и предприема необходимите административни мерки.
 2. В случаите, когато жалбата се отнася до предоставяните  услуги в ДЦПЛУ “Ривиера“ или ЦСРИ“Чайка“- се свиква Комисия по жалбите в разширен състав /2 допълнителни члена, които са представители на външни институции/ при същия ред за по-нататъшно движение на жалбата.

           Потребителите имат право  да подават жалби директно  до различни инстанции, имащи отношение по предоставянето на СУ, както следва:

              Министерство на труда и социалната  политика – гр.София, Триадица №2   
             Агенция за социално подпомагане гр.София, Триадица №2
             Агенция за качество на социалните услуги- гр. София 1797, ул. Лъчезар Станчев №20
             РДСП- гр. Варна- гр. Варна ,ул. Цар освободител „№ 76,вх.Г,ет5
             ДСП – гр.Варна ул.”ген. Колев” 96
             Община Варна „Дирекция социални дейности” гр. Варна ,ул. „8-ми Приморски полк №43

За контакти:

Варна 9005
ЖК „Чайка“, бл. 67, вх. Б
телефон: 052 711317; 052 711042
0879833469
e-mail: csrichajka@abv.bg