За Нас

25 ГОДИНИ МЕЧТИ БЕЗ БАРИЕРИ

НАШАТА ИСТОРИЯ

Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения е създадено като организация с нестопанска цел за подпомагане и създаване на благоприятни условия за живот на лица с умствени затруднения и техните семейства и:
• създаване на условия за тяхната социална интеграция, обучение в социални, жизнени и творчески умения,
• посрещане на социалните им нужди,
• промяна на отношението на обществото към лицата с умствени затруднения.

Сдружението е регистрирано през 1994г. под името “Общество за защита на лица с интелектуални затруднения и проблеми в психичното здраве”. През 2001год. при пререгистрация по новия Закон за юридическите лица с нестопанска цел е регистрирано под името Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения, а през 2004год. се определя като организация с нестопанска цел в обществена полза /Удостоверение № 014/20.04.2004г. на Министерство на правосъдието/. През 1996 г. е открит пъвият Семеен център “Чайка” към Сдружението, който впослествие прерастна в ЦСРИ ”Чайка”- държавно-делегирана дейност. Сдружението е пълноправен член на Обществения съвет за социална интеграция и рехабилитация към Община Варна.
В своята работа активно партнира с неправителствени организации от страната / БАЛИЗ и нейните териториални структури, Фондация »Лале», сродни варненски НПО/ и чужбина: /Холандия -Фондация “Дордрехт-Варна” и ДАГ от гр. Дордрехт, Великобритания -Бъртън стрийт прожект от гр. Шефилд/.
От 2006 г. досега след спечелен конкурс Сдружението управлява Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с умствени увреждания като държавно делегирана социална услуга в общността и Дневен центърза възрастни лица с интелектуални затруднения»Ривиера».
През ноември 2007 в реконструирана и обновена сграда отвори врати Дневен център”Ривиера”като социална услуга в общността-държавно-делегирана дейност за възрастни с умствени увреждания.

Лицензи на организацията

              Сдружението притежава удостоверения от Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на следните социални услуги в общността:

  •  Дневен център за възрастни с умствена изостаналост / Удостоверение за регистрация № 301-01 / 06.10.2009 г.
  • Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора с увреждания / Удостоверение за регистрация № 301-02 / 06.10.2009 г./                                

  Целеви групи

       Пълнолетни лица с увреждания
       Семействата на лица с интелектуални затруднения
       Специалисти, доброволци, работещи за каузата на Сдружението

25 ГОДИНИ МЕЧТИ БЕЗ БАРИЕРИ