За Нас

30 ГОДИНИ
МЕЧТИ БЕЗ БАРИЕРИ

НАШАТА ИСТОРИЯ

Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения е създадено като организация с нестопанска цел за подпомагане и създаване на благоприятни условия за живот на лица с умствени затруднения и техните семейства и:
• създаване на условия за тяхната социална интеграция, обучение в социални, жизнени и творчески умения,
• посрещане на социалните им нужди,
• промяна на отношението на обществото към лицата с умствени затруднения.

Сдружението е регистрирано през 1994г. под името “Общество за защита на лица с интелектуални затруднения и проблеми в психичното здраве”. През 2001год. при пререгистрация по новия Закон за юридическите лица с нестопанска цел е регистрирано под името Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения, а през 2004год. се определя като организация с нестопанска цел в обществена полза /Удостоверение № 014/20.04.2004г. на Министерство на правосъдието/. През 1996 г. е открит пъвият Семеен център “Чайка” към Сдружението, който впослествие прерастна в ЦСРИ ”Чайка”- държавно-делегирана дейност. Сдружението е пълноправен член на Обществения съвет за социална интеграция и рехабилитация към Община Варна.
В своята работа активно партнира с неправителствени организации от страната / БАЛИЗ и нейните териториални структури, Фондация »Лале», сродни варненски НПО/ и чужбина: /Холандия -Фондация “Дордрехт-Варна” и ДАГ от гр. Дордрехт, Великобритания -Бъртън стрийт прожект от гр. Шефилд/.
От 2006 г. досега след спечелен конкурс Сдружението управлява Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с умствени увреждания като държавно делегирана социална услуга в общността и Дневен центърза възрастни лица с интелектуални затруднения»Ривиера».
През ноември 2007 в реконструирана и обновена сграда отвори врати Дневен център”Ривиера”като социална услуга в общността-държавно-делегирана дейност за възрастни с умствени увреждания.

Лицензи на организацията

              Сдружението притежава лицензи от Агенцията за качеството на социалните услуги към Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на следните  специализирани и общодостъпни социални услуги в общността: 

1.Лиценз №Л-3129-1713- ,,Общностна работа”

2.Лиценз №Л-3129-220 -,,Дневна грижа”

3.Лиценз №Л-3129-225 -,,Подкрепа за придобиване на трудови умения”

4.Лиценз №Л-3129-224 -,,Обучение за придобиване на умения”

5.Лиценз №Л-3129-223- ,,Терапия и рехабилитация”

6.Лиценз №Л-3129-222 -,,Застъпничество и посредничество”

7.Лиценз №Л-3129-221- ,,Информиране и консултиране”

                         

  Целеви групи

       Пълнолетни лица с увреждания
       Семействата на лица с интелектуални затруднения
       Специалисти, доброволци, работещи за каузата на Сдружението

30 ГОДИНИ
МЕЧТИ БЕЗ БАРИЕРИ